Možné omezení dodávek kapalného kyslíku pro průmyslové zákazníky z důvodu vyšší moci

Oznámení zákazníkům / V Praze, 12. března 2021

Vážený zákazníku,

dovolujeme si Vás informovat ve věci dodávek kapalného kyslíku (dále též „produkt“) a v souladu se Smlouvou uzavřenou mezi námi a platnými zákony Vás tímto informujeme o existenci níže popsané překážky vyšší moci, která vznikla bez naší viny a která nám může dočasně bránit v plnění našeho smluvního závazku dodávat Vám náš produkt v požadovaných objemech.

V důsledku současného vrcholu pandemie nemoci COVID-19 a s ním souvisejícími vládními opatřeními jsme byli nuceni upřednostnit dodávky kyslíku a jiných plynů do zdravotnických zařízení, přičemž objem a četnost dodávek kyslíku zdravotnickým zařízením se několikanásobně zvýšil a značně zatěžuje naše přepravní kapacity i ve vztahu k dodávkám dalších produktů.

Zároveň došlo k souběhu několika nepříznivých faktorů, zejména:
-    významný a nepředvídatelný nárůst spotřeby kapalného kyslíku,
-    nutnost přednostně zásobovat zdravotnická zařízení (pacienti s COVID-19),
-    rostoucí počet infikovaných řidičů nebo řidičů v karanténě,
-    rostoucí počet infikovaných zaměstnanců Linde Gas nebo zaměstnanců v karanténě,
-    delší dopravní vzdálenosti a složitější logistika dodávek produktů s ohledem na vytížení výrobních zdrojů,
-    komplikace při překračování hranic,
-    komplikace spojené s nutností testovat naše zaměstnance a řidiče v souvislosti s mimořádnými opatřeními     Ministerstva zdravotnictví.

Dovolujeme si Vás však ubezpečit, že usilovně pracujeme na zvládnutí vzniklé situace a podnikáme všechny kroky k udržení dodávek kapalného kyslíku a dalších produktů v co největších možných objemech.

Abychom i nadále byli schopni zajistit plnění Vašich požadavků na dodávku kapalného kyslíku, je stále více nezbytná Vaše součinnost a efektivní komunikace. Zejména je z Vaší strany nezbytné:
-    průběžně kontrolovat zásobníky s kapalným kyslíkem, jestli jsou v pořádku a plně funkční,
-    objednávat dodávky kapalného kyslíku v dostatečném předstihu, pokud nemáte na zásobnících instalovanou telemetrickou jednotku spojenou s automatickým zavážením produktu,
-    informovat nás s dostatečným předstihem o předpokládaném nárůstu spotřeby kapalného kyslíku.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo potřeby dodatečného vysvětlení prosím kontaktuje Vašeho obchodního zástupce Linde Gas.

S úctou
 
Za Linde Gas a.s.
Ing. Marek Peterka, MBA
obchodní a marketingový ředitel