Svařování

Společnost Linde Gas Vám nabízí kompletní sortiment plynů a produktů jako příslušenství, přídavné materiály pro běžné metody svařování.

Neméně důležitá je zároveň dostupnost těchto plynů a produktů, optimalizace zásobovacích systémů pro plyny, poradenství a technická podpora zákazníka při jejich využívání v procesu svařování. To vše nabízí společnost Linde Gas prostřednictvím největší sítě prodejních míst v České a Slovenské Republice a rovněž prostřednictvím technické podpory kvalifikovaných aplikačních inženýrů. Máte jakýkoliv dotaz na využívání technických plynů v oblasti svařování? Kontaktujte nás na emailové adrese aplikace@linde.com nebo přímým oslovením aplikačního inženýra působícího ve vaší oblasti: 

Svařování metodou TIG (Tungsten Inert Gas) 


Svařování netavící se elektrodou v inertním plynu je jedna z nejvíce využívaných metod pro svařování nerezových ocelí, niklu a jeho slitin, hliníku a jeho slitin případně titanu a jeho slitin. Jak již název metody svařování napovídá, pro svařování metodou TIG budou využívány inertní (netečné) plyny, které svým charakterem nereagují s wolframovou elektrodou, ani svařovaným materiálem. Mezi produkty pro metodu TIG patří tyto plyny a jejich směsi: 


Argon (Ar) 

Argon je dodáván v čistotách 4.6 (99,996% Ar), 4.8 (99,998% Ar) a 5.0 (99,999% Ar). Vyšší čistot argonu jsou požadovány tam, kde je materiál více náchylný k oxidaci (tam, kde je vyšší afinita ke kyslíku). Vyšší čistoty lze tedy obecně doporučit pro svařování hliníku a titanu. Argon se rovněž u metody TIG využívá ve všech svařovacích směsích s níže uvedenými plyny. 


Helium (He) 

Helium je netečný plyn, který je deficitní a tím i strategickou komoditou. Při svařování se využívá jeho výborné tepelné vodivosti, zejména u materiálu s vysokou tepelnou vodivostí jako je hliník a jeho slitiny. Směsí argonu a helia, lze v některých případech eliminovat nutnost předehřevu hliníku a jeho slitin, tím zvýšit produktivitu a eliminovat nekvalitu ve formě deformací od předehřevu, zlepšit komfort svařovaní apod. 


Vodík (H2) 

Vodík je redukční plyn. Ve svařovacích směsích je využíván zejména pro TIG svařování ve směsi s argonem. Ve směsi s dusíkem se pak vodík nejvíce využívá pro tzv. formování kořene svaru. Vodík přispívá ke zvýšení teploty svarové lázně pomocí zvýšení teplotní vodivosti ochranného plynu. 

Dusík (N2) 

Dusík se ve větší míře využívá pro formování kořenové části svaru, rovněž v kombinaci se specifickým obsahem vodíku, případně se v limitní koncentraci ve směsi s argonem, využívá pro svařování duplexních ocelí.

Svařování metodou MIG/MAG (Metal Inert Gas/ Metal Active Gas) 

Svařování odtavující se elektrodou v aktivním plynu je nejvíce využívanou metodou pro svařování uhlíkových ocelí, případně nerezových ocelí. Svařování odtavující se elektrodou v inertním plynu je nejvíce využívanou technologií pro svařování hliníku a jeho slitin. Jak již název metody svařování napovídá, pro svařování metodou MIG budou využívány inertní (netečné) plyny, které svým charakterem nereagují se svařovaným materiálem. Naopak, pro svařování metodou MAG budou využívány aktivní (reagující) plyny, které při svařování reagují v ionizovaném prostředí za vývinu tepla (disociace a rekombinace CO2 nebo O2), případně dále rafinují svarový kov.   

Mezi produkty pro metodu MIG patří tyto plyny a jejich směsi: 


Argon (Ar) 

Argon je dodáván v čistotách 4.6 (99,996% Ar), 4.8 (99,998% Ar) a 5.0 (99,999% Ar). Vyšší čistot argonu jsou požadovány tam, kde je materiál více náchylný k oxidaci (tam, kde je vyšší afinita ke kyslíku). Vyšší čistoty lze tedy obecně doporučit pro svařování hliníku a mědi. 

Helium (He) 

Helium je netečný plyn, který je deficitní a tím i strategickou komoditou. Při svařování se využívá jeho výborné tepelné vodivosti, zejména u materiálu s vysokou tepelnou vodivostí jako je hliník a jeho slitiny. Směsí argonu a helia, lze v některých případech eliminovat nutnost předehřevu hliníku a jeho slitin, tím zvýšit produktivitu a eliminovat nekvalitu ve formě deformací od předehřevu, zlepšit komfort svařovaní apod. 


Mezi produkty pro metodu MAG patří tyto plyny a jejich směsi: 


Argon (Ar) 

Čistý argon se při metodách MAG svařování nevyužívá, a je vždy používán ve směsi s jinými aktivními plyny jako je oxid uhličitý (CO2), kyslík (O2), oxid dusnatý (NO), aj. 

Oxid uhličitý (CO2) 

Oxid uhličitý, nazývaný v minulosti též jako kysličník uhličitý je plyn pro svařování metodou MAG u běžných konstrukčních ocelí, ocelí žárupevných a žáruvzdorných, jakožto i pro svařování jemnozrnné konstrukční oceli, oceli pro zušlechťování a na ocelové polotovary s protikorozní vrstvou Zn, Al (svařovat pokovené materiály není obecně doporučeno). 

Kyslík (O2) 

je aktivní plyn používaný v ochranných směsích, kde nepřekračuje obvykle 5 %. Kyslík vyniká tepelným potenciálem. Přispívá k širokému závaru a vytváří tekutou svařovací lázeň, čímž má svarový kov vyšší smáčivost. Kyslík se využívá ve směsi s argonem jako 2-komponentní, nebo také s oxidem uhličitý a argonem v 3-komponentních ochranných svařovacích směsích, pro svařování uhlíkových ocelí, případně pro svařování vysokolegovaných ocelí. 

Formování svaru (Purging Gas)

Formováním nazýváme proces, při kterém je protilehlá (kořenová) část svaru chráněna vháněním ochranného plynu, pro zamezení vzniku oxidace a pórů, vlivem působení látek obsažených ve vzduchu. Vzduch je působením formovacího plynu vytlačen z oblasti svařování a nahrazen formovacím plynem, který zajišťuje ochranu kořenové části svaru během procesu svařování. 


Mezi produkty určené pro formování svaru patří tyto plyny a jejich směsi: 

Argon (Ar) 

Argon je dodáván v čistotách 4.6 (99,996% Ar), 4.8 (99,998% Ar) a 5.0 (99,999% Ar). Vyšší čistot argonu jsou požadovány tam, kde je materiál více náchylný k oxidaci (tam, kde je vyšší afinita ke kyslíku). Vyšší čistoty lze tedy obecně doporučit pro svařování hliníku a titanu. 

Dusík (N2) 

Samostatně se dusík příliš nevyužívá. Není doporučen jako ochranný plyn u nerezových ocelí stabilizovaných titanem. Jako formovací plyn je většinou dodáván ve směsi s vodíkem. 

Vodík (H) 

Samostatně se vodík ve svařování nevyužívá zejména pro jeho hořlavost a výbušnost.. Jako formovací plyn je většinou dodáván ve směsi s dusíkem a argonem, kde je obsažen do max. 10%.  


Jak správně zvolit optimální plyn pro svařování podle typu materiálu a metody?  

Jaké je chemické složení svařovacích plynů?

Další klíčové informace pro správnou volbu ochranného plynu pro svařování

Řada produktů Arcline:

Arcline PAW - Plazmové svařovaní 

Plazmové svařování (PAW) má mnoho podobností se svařováním netavící se elektrodou v inertním plynu (TIG), přičemž oba vytvářejí oblouk vysoce ionizovaného plynu (plazmy). U metody TIG hoří elektrický oblouk mezi wolframovou elektrodou a obrobkem. U plazmového svařování (PAW) je netavící se elektroda umístěna v těle hořáku, což znamená, že plazma je do místa svaru přiváděna tryskou, čímž se zužuje oblouk a vytlačuje plazmu ven mnohem vyšší rychlostí a teplotou – až 20 000 °C ( 50 000 °F). Oblouk může probíhat mezi netavící se elektrodou a svařovaným dílem (přenesený oblouk) nebo mezi elektrodou a tryskou (nepřenesený oblouk).  Koncentrovanější energie oblouku dovoluje svařovat v jednom průchodu a bez přídavného kovu, což umožňuje svařovat vyšší rychlostí s úplným a rovnoměrným průvarem. Metoda plazmového svařování je ideální pro kritické aplikace s požadavkem na vysokou kvalitu svařování v automobilovém, leteckém, drážním, ale i v ropném a plynárenském průmyslu.  

Plazmový hořák „ARCLINE PAW“ zajišťuje precizní a stabilní výkon při svařování bez jakéhokoliv rozstřiku svarového kovu a zlepšuje tak kvalitu a opakovatelnost procesu.

Arcline PP – svařování hliníku metodou TIG zapojením netavící se elektrody na plus pól

ARCLINE® PP je špičkový svařovací systém určený pouze pro automatizované svařování.

Svařovací hořák ARCLINE® PP je vysoce přesný svařovací hořák pro svařování vysoce kvalitních svarů hliníku bezprecedentními rychlostmi. Aby fungoval na tak vysoké úrovni, musí se s ním zacházet opatrně a nesmí být používán k jiným účelům.

Arcline Modular Trail – Modulární vlečná ochrana svaru 

I když je použit hořák na ochranný plyn s maximálním rozměrem je povrch kovu silně oxidován a spálen. Nejmodernější hořáky prokazují v mnoha případech velmi špatné pokrytí ochranným plynem nebo jsou příliš krátké, což vede k dodatečné oxidaci povrchu. Řešení v podobě vlečné ochrany svaru může být vždy přizpůsobena potřebám aplikace, což má za následek optimalizovaná spotřeba plynu.

Analyzátor plynu a směšovací zařízení Linde 

Společnost Linde nabízí rovněž nejmodernější řešení v podobě kontroly a řízení kvality plynu pomocí vlastních produktů, které jsou schopny plnit nejpřísnější požadavky norem pro výrobu specifických směsí plynů.  

Analyzátor obsahuje vysoce přesné senzory CO₂, kyslíku a vlhkosti. Aby byly splněny náročné požadavky na měření, lze přístroj rozšířit o více senzorů s vestavěnou automatickou kalibrační funkcí, přesnost senzorů může být neustále monitorována. Zařízení je instalováno ve stacionárním pouzdře, tím nabízí analyzátor možnost kdykoli provádět požadovaná měření na místě a zaznamenat je jako důkaz kvality (v závislosti na zvolené konfiguraci). Limitní hodnoty pro každý senzor lze individuálně nastavit a výsledky měření mimo limitní hodnoty spustí alarm.

Toto zařízení je vysoce kvalitní směšovač plynu pro dodávky stabilní a přesné směsi v rozsahu ppm až více % koncentracích. Typickou aplikací je výroba směsi plynu pro svařování hliníku s 500 ppm O₂ v argonu. Mezi další aplikace patří míchání O₂, CO₂ a He v koncentracích od několika procent do 50 % v argonu. Tato směšovačka podporuje širokou škálu směsí plynů na míru. Směšovačka plynu pracuje s elektronickým vysoce přesným tepelným regulátorem hmotnostního průtoku, který zaručuje vysokou opakovatelnost a velmi stabilní řízení toku. Zařízení může být vybaveno vestavěným analyzátorem využívajícím senzory pro analýzu O₂, CO₂ a vlhkosti. Senzory mohou měřit hodnoty z rozsahu ppm až % úrovní. Vysoce dynamický výkon regulátoru průtoku znamená, že průtok plynu lze přesně řídit mezi 600 l/h až 80 000 l/h a více v souladu s EN ISO 14175. V závislosti na instalaci pracuje směšovač s vyrovnávací nádrží nebo s přímým prouděním do výrobní procesu. V režimu vyrovnávací nádrže se směšovač spouští a zastavuje v rámci nastavení diferenčního tlaku.