Reklamační řád

Postup při uplatňování reklamace na dodávku produktů firmy Linde Gas a. s.

1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení Občanského zákoníku, č. 89/2012 Sb. a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

2. Prodávajícím je Linde Gas a.s., se sídlem U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9, IČ 00011754 zapsané u Městského soudu v Praze v Obchodním rejstříku oddíl B, vložka 411. Na kupujícího, který není spotřebitelem, může prodávající aplikovat přiměřeně tento reklamační řád, jinak se práva plynoucí z odpovědnosti za vady řídí uzavřenou smlouvou a občanským zákoníkem.

3. Uplatnění reklamace - reklamaci je povinen kupující uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Pokud neodpovídá kvalita nebo množství dodaného plynu deklarovaným hodnotám, má kupující právo uplatnit reklamaci. Při reklamaci kvality plynů nesmí být spotřebováno více než 50 % uvedeného množství náplně, a to z důvodu možného řádného provedení kontrolních analýz. Vadné distribuční prostředky nebo distribuční prostředky s vadným zbožím nesmějí být dále používány a po nápadném označení musí být vráceny prodejnímu místu prodávajícího. Pokud je údaj o množství v distribučních prostředcích uváděn v ”m3”, pak se vztahuje na stav plynu při 15°C a tlaku 0,1 MPa. Reklamované zboží reklamuje kupující nejlépe na prodejním místě, kde bylo zakoupeno. Je-li kupující zásobován přímým rozvozem zajišťovaným prodávajícím, ohlásí kupující vznik reklamace nejlépe na kontaktním místě prodávajícího, kde byla dodávka zboží objednána. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu doložit originál dokladu o nabytí reklamovaného zboží.

4. Nárok na uplatnění reklamace zaniká:
• nenahlášením zjevných vad při převzetí zboží
• poškozením zboží v případě vlastní přepravy
• neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním náležité péče o distribuční prostředky
• uplynutím záruční doby

5. Reklamace dodávky suchého ledu (oxidu uhličitého v pevném skupenství) - Garance mechanických vlastností trvá po dobu 36 hodin od převzetí zboží kupujícím. Garance hmotnosti platí do momentu převzetí zboží zákazníkem. Po těchto lhůtách nemůže být reklamace uznána.

6. Reklamace kapalných plynů dodávaných v mobilních zásobnících - Ztráty množství plynu způsobené odparem do 1 % dodaného množství za den není možné reklamovat.

7. Vyřízení reklamace - Reklamace výrobku bude vyřízena do 30 dnů od jejího nahlášení, pokud se obě strany nedomluví na lhůtě delší.

8. Závěrečná ustanovení - Tento reklamační řád nabývá účinnost dne 2. 2. 2014. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.